วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2550คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)
สาขาวิชาเทคโนโลยีประมง (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภขนาการ
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
สาขาวิชาฟิสิกส์พอลิเมอร์
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย
สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
สาขาวิชาวิทยาการวิจัย

ไม่มีความคิดเห็น: